Raporty MOXO wspierające diagnozę

Raport MOXO wygeneruje się automatycznie tuż po zakończonym teście. Możemy go zobaczyć zarówno w formie poglądowej (poniżej), jak i szczegółowej.

Raporty MOXO dostarczają nam następujących danych:

Porównanie z normami

Wynik badanego w zakresie mierzonych wskaźników (uwaga, czas reakcji, impulsywność i nadaktywność) zostaje porównany z grupą normatywną (normy międzynarodowe zostały zebrane dla wieku oraz płci) i zaprezentowany na jednym z czterech poziomów. Dla wskaźników odchylonych od normy prezentowana jest również skala poważności odchylenia.

Wykres wskaźników

Specjalista może przeanalizować, jak kształtowały się wyniki badanego na różnych etapach testu:

oraz w porównaniu z populacją ogólną (dla badanych w wieku do 26 roku życia):

Wpływ dystraktorów oraz czasu

Test wyliczy zmiany wskaźników, wyłapie te istotne i zaprezentuje w postaci podsumowania:

Te informacje pozwolą ocenić zdolność badanego do utrzymania wyniku w czasie oraz ewentualny wpływ poszczególnych dystraktorów z otoczenia badanego – co w naturalny sposób ułatwi nam przykładowo generowanie zaleceń dla badanego.

Weryfikacja terapii

MOXO oferuje również raport porównawczy, który umożliwia weryfikację zastosowanej terapii (w tym farmakoterapii). Tam, gdzie w bazie mamy co najmniej dwa wyniki MOXO badanego, możemy wygenerować raport, który w sposób przejrzysty i zrozumiały zaprezentuje zmiany:

Wskaźniki testu

Cztery wskaźniki testu MOXO zdefiniowane są w następujący sposób:

Uwaga (A – Attentiveness)

Wskaźnik uwagi wyraża zdolność pacjenta do zlokalizowania, oceny i odpowiedniej reakcji na bodziec, zgodnie z wymaganiami testu. Problemy z tego obszaru stanowią odzwierciedlenie braku zdolności pacjenta do podtrzymania uwagi w stosunku do otoczenia lub konkretnych szczegółów, gdy jest to od niego wymagane. Dla obserwatora, osoba z problemem podtrzymania uwagi może wydawać się mało skupiona i oderwana. Tacy badani mogą mieć problemy ze śledzeniem tego, co mówi nauczyciel w klasie, ze zrozumieniem złożonych instrukcji, ze śledzeniem małych zmian w otoczeniu, z unikaniem błędów obliczeniowych i tym podobnych.

Czas reakcji (T – Timeliness)

Czas reakcji odzwierciedla zdolność do udzielenia prawidłowej odpowiedzi w czasie przypisanym na wykonanie zadania. Osoba cierpiąca na zaburzenia z tym związane może dokonywać prawidłowych ocen otoczenia, lecz ma trudności z reagowaniem w określonym czasie na zmiany w tym otoczeniu. W takich przypadkach pacjent może wykazywać trudności w wykonywaniu zadań wymagających szybkich i natychmiastowych odpowiedzi i/lub w trzymaniu się harmonogramu. Zadania te mogą obejmować udzielanie odpowiedzi na pytania pod presją czasu (nawet, gdy temat jest znany). Problem związany z czasem reakcji może powodować podobne zjawiska jak w kwestii problemów z podtrzymaniem uwagi. Kiedy dana osoba wykazuje problemy z czasem reakcji, podczas wykonywania zadania tworzy się swoista luka czasowa. Osoba ta ma problemy z nadążaniem, w rezultacie w analizowanym materiale tworzy się luka. Ta luka powiększa się podczas wykonywania zadania, aż do momentu utraty zdolności śledzenia materiału.

Impulsywność (I – Impulsiveness)

Impulsywność to predyspozycja do szybkiej, niezaplanowanej reakcji na zewnętrzne lub wewnętrzne bodźce, bez uwzględnienia negatywnych konsekwencji takiej reakcji dla siebie i innych.

Prawidłowo, przed podjęciem określonego działania dokonywana jest zwykle szybka ocena uwzględniająca warunki środowiskowe oraz wcześniejsze doświadczenia. Proces ten, choć w niewielkim stopniu świadomy, pozwala zdecydować o podjęciu działania lub powstrzymaniu się. Osoba impulsywna reaguje bez tej oceny, w sposób niekontrolowany i natychmiastowy.

Nadaktywność (H – Hyper-reactivity)

Nadaktywność to trudność w efektywnej regulacji reakcji oraz powstrzymania się od niepotrzebnych i niepożądanych działań (poruszanie się, nadmierna rozmowność itd.). Zachowaniu nadruchliwemu towarzyszą zbyteczne odpowiedzi, które określa się jako nieprawidłowe i niepożądane. Punktem centralnym problemu jest olbrzymia trudność w powstrzymaniu się od dodatkowych czynności, pomimo świadomości szkód jakie mogą one przynieść