Profil pacjenta


Profil badanego

Wyniki badanego porównywane są z normami dla danej grupy wiekowej oraz płci, a następnie prezentowane w tabeli w postaci czterech wskaźników:

  • uwagi,

  • czasu reakcji,

  • impulsywności,

  • nadruchliwości.

 

Typ badanego

profil_pacjenta1

Typ badanego zawiera:

  • pierwsze litery angielskich nazw każdego wskaźnika (A-uwaga, T-czas reakcji, I-impulsywność, H-nadruchliwość)

  • poziom każdego wskaźnika – jako wartość Z (zmiennej losowej o standardowym rozkładzie normalnym)

  • literę „s” jako wskaźnik poważności odchylenia (od angielskiego słowa „severity”)

  • wartość wskaźnika poważności odchylenia – jako wartość Z

 

Tabela wskaźników MOXO

Dla każdego wskaźnika brane są normy grupowe celem wyliczenia wyniku Z, który następnie zostaje skategoryzowany na jednym z czterech poziomów.

profil_pacjenta2

Pierwszy poziom jest oznaczony kolorem jasnozielonym i wskazuje wynik wysoki – powyżej średniej.

Drugi poziom jest oznaczony kolorem oliwkowozielonym i wskazuje wynik standardowy – nieco poniżej średniej.

Poziom trzeci jest oznaczony kolorem żółtym i wskazuje wynik słaby – w niskim obszarze normy.

Poziom czwarty jest oznaczony kolorem czerwonym i wskazuje na trudności w funkcjonowaniu, które odchylają się od normy.

profil_pacjenta3

Ten przykładowy profil reprezentuje osobę, która uzyskała wysoki wynik dla wskaźników uwagi, impulsywności i nadruchliwości oraz wynik odchylony od normy dla wskaźnika czasu reakcji.

profil_pacjenta4

Proszę zauważyć, że wyniki Z pojawiają się w środku odpowiadających im prostokątów w tabeli.

 

Tabela poważności odchylenia

Tabela poważności odchylenia określa poziom odchylenia od normy, a wynik na poziomie 4 wskazuje na trudności w funkcjonowaniu.

profil_pacjenta5

Cztery poziomy poważności odchylenia:

profil_pacjenta6

 

Prezentowany wcześniej profil badanego (A1 T4s2 I1 H1) wskazuje na:

Uwaga (A) = 1 – w normie, powyżej średniej

Czas reakcji (T) = 4 – odbiega od normy i wskazuje na trudności w funkcjonowaniu;

poziom poważności odchylenia = 2 – średni poziom odchylenia od normy

Impulsywność (I) = 1 – w normie, powyżej średniej

Nadruchliwość (H) = 1 – w normie, powyżej średniej

Uwaga: Poziomy poważności odchylenia wyliczane są tylko dla wskaźników, które odchylają się od normy (-1, 65 ˃ Z).